1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2 Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

6 sămînţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.

8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9 de legămîntul, pe care l -a încheiat cu Avraam, şi de jurămîntul, pe care l -a făcut lui Issac;

10 El l -a făcut lege pentru Iacov, legămînt vecinic pentru Israel,

11 zicînd: ,,Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.``

12 Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

13 mergeau dela un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor;

14 dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

15 ,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``

16 A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.

17 Le -a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.

18 I-au strîns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

19 pînă la vremea cînd s'a întîmplat ce vestise el, şi pînă cînd l -a încercat Cuvîntul Domnului.

20 Atunci împăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpînitorul popoarelor l -a izbăvit.

21 L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,

22 ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

24 Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decît protivnicii lui.

25 Acestora le -a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.

26 A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.

27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.

28 A trimes întunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.

29 Le -a prefăcut apele în sînge, şi a făcut să le piară toţi peştii.

30 Ţara lor a forfotit de broaşte, pînă în odăile împăraţilor lor.

31 El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

32 În loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc în ţara lor.

33 Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărîmat copacii din ţinutul lor.

34 El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

35 cari au mîncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.

36 A lovit pe toţi întîii născuţi din ţara lor, toată pîrga puterii lor.

37 A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.

38 Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

39 A întins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

40 La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pîne din cer.

41 A deschis stînca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.

42 Căci Şi -a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt, şi de robul Său Avraam.

43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44 Le -a dat pămînturile neamurilor, şi au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,

45 ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!