1 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cîntarea de laudă.

2 Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi -L cu alăuta cu zece coarde.

3 Cîntaţi -I o cîntare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

4 Căci Cuvîntul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.

5 El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pămîntul.

6 Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

7 El îngrămădeşte apele mării într'un morman, şi pune adîncurile în cămări.

8 Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9 Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.

10 Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.

11 Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.

12 Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Şi -l alege El de moştenire!

13 Domnul priveşte din înălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor.

14 Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pămîntului.

15 El le întocmeşte inima la toţi, şi ia aminte la toate faptele lor.

16 Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;

17 calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18 Iată, ochiul Domnului priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19 ca să le scape sufletul dela moarte, şi să -i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru.

21 Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfînt.

22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi dela Tine!