1 Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2 Sămînţa lui va fi puternică pe pămînt; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvîntat.

3 El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.

4 Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec, El este milostiv, îndurător şi drept.

5 Ce bine -i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rînduieşte faptele după dreptate!

6 Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.

7 El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

8 Inima îi este mîngîiată, n'are nicio teamă, pînă ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.

9 El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.

10 Cel rău vede lucrul acesta, şi se mînie, scrîşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămîn neîmplinite.