Isaías 40

1 Trösta, trösta mitt folk!säger er Gud.

2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för detatt dess vedermöda är slut,att dess missgärning är försonad,och att det har fått dubbelt igen av Herrens handför alla sina synder.

3 En röst ropar i öknen:"Bered väg för Herren,bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.

4 Varje dal skall höjas,alla berg och höjder sänkas.Ojämn mark skall jämnas,kuperat land bli slät mark.

5 Herrens härlighet skall uppenbaras,alla människor skall tillsammans se den.Ty Herrens mun har talat."

6 Hör någon säger: "Predika!"Och en annan svarar: "Vad skall jag predika?""Allt kött är gräsoch all dess härlighet är som blomster på marken.

7 Gräs torkar, blomster vissnar,när Herrens Ande blåser på det.Ja, folket är gräs!

8 Gräs torkar bort, blomster vissnar,men vår Guds ord förblir i evighet."

9 Sion, du glädjens budbärarinna,stig upp på ett högt berg.Jerusalem, du glädjens budbärarinna,höj din röst med kraft.Höj den utan fruktan, säg till Juda städer:"Se, er Gud!"

10 Ja, Herren, Herren kommer med makt,hans arm visar sin makt.Se, han har med sig sin lön,hans segerbyte går framför honom.

11 Han för sin hjord i bet som en herde,han samlar lammen i sina armar,han bär dem i sin famn.Sakta för han moderfåren fram.

12 Vem har mätt vattnen i sin kupade handoch tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar?Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar,eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål?

13 Vem har utforskat Herrens Ande,och vem kan ge honom råd och undervisa honom?

14 Vem rådfrågar han,för att denne skall ge honom förståndoch lära honom den rätta stigen,lära honom kunskapoch visa honom förståndets väg?

15 Se, folken är som en droppe i en spann,som ett dammkorn i en vågskål.Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn.

16 Libanons skog räcker inte till offerved,dess djur inte till brännoffer.

17 Alla folk är som ett intet inför honom,mindre än intet och idel tomhet anser han dem vara.

18 Vem vill ni likna Gud vid,vad vill ni jämföra honom med?

19 Hantverkaren gjuter en avgudabild,och guldsmeden belägger den med guldoch smider silverkedjor.

20 Den som inte har råd att offra mycketväljer ett stycke trä som inte ruttnar.Sedan söker han en erfaren hantverkaresom kan forma en avgudabildsom inte faller omkull.

21 Vet ni inte det,har ni inte hört det?Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen?Har ni inte förstått det alltifrån jordens grundläggning?

22 För honom som tronar över världenär dess inbyggare som gräshoppor.Han breder ut himlen som ett flor,spänner ut den som ett tält att bo inunder.

23 Han gör furstar till intetoch förvandlar jordens domare till tomhet.

24 Knappt är de planterade,knappt är de sådda,knappt har deras stam slagit rot i jorden,så blåser han på dem och de förtorkar,och en stormvind för bort dem som strå.

25 Vem vill ni då likna mig vid,så att jag skulle vara som han?säger den Helige.

26 Lyft upp era ögon mot höjden och se:Vem har skapat allt detta?Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror?Genom sin stora makt och sin väldiga kraftnämner han dem alla vid namn -ingen enda uteblir.

27 Hur kan du Jakob säga,du Israel påstå:"Min väg är dold för Herren.Gud bryr sig inte om min rätt"?

28 Vet du inte, har du inte hörtatt Herren är en evig Gud,som har skapat jordens ändar?Han blir inte trött och utmattas inte,hans förstånd kan inte utforskas.

29 Han ger den trötte kraftoch ökar den maktlöses styrka.

30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp,unga män kan falla.

31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.