Salmos 111

1 Haleluja! Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro, En rondo de piuloj kaj en kunveno.

2 Grandaj estas la faroj de la Eternulo, Serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.

3 Bela kaj majesta estas Lia verko, Kaj Lia justeco restas eterne.

4 Memorindaj Li faris Siajn miraklojn; Kompatema kaj favorkora estas la Eternulo.

5 Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas; Li memoras eterne Sian interligon.

6 La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo, Doninte al ili la heredon de gentoj.

7 La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco; Perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;

8 Ili estas fortikaj por eterne, Faritaj per vero kaj honesto.

9 Liberigon Li sendis al Sia popolo; Li aranĝis por ĉiam Sian interligon. Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.

10 Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo; Bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj. Lia gloro restas eterne.