Salmos 112

1 Ha-lê-lu-gia!Phước cho người nào kính sợ CHÚA;Rất thích làm theo các điều răn của Ngài.

2 Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ;Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.

3 Của cải và giàu có ở trong nhà người;Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.

4 Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người ngay thẳng,Tức là người ban ân huệ, có lòng thương xót và công chính.

5 Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn,Là người điều hành công việc mình một cách công bình.

6 Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển,Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời.

7 Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.

8 Người vững tâm, không sợ hãi;Cho đến khi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù.

9 Người bố thí rộng rãi cho người nghèo khó;Sự công chính của người sẽ còn mãi mãi;Uy lực người sẽ được nâng cao trong vinh hiển.

10 Kẻ ác sẽ thấy và tức giận;Nghiến răng và chết mất.Tham vọng của những kẻ ác sẽ tiêu tan.