Salmos 128

1 Phước cho người nào kính sợ CHÚAVà sống theo đường lối Ngài.

2 Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình;Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng.

3 Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều tráiTrong nhà ngươi;Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liuChung quanh bàn ngươi.

4 Kìa, người nào kính sợ CHÚASẽ được phước như thế.

5 Nguyện CHÚA từ Si-ôn ban phước cho ngươi.Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình.

6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình.Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.