Salmos 61

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van của tôi,Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

2 Từ nơi tận cùng quả đấtTôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng.Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi.

3 Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi,Là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù.

4 Xin cho tôi ở trong trại Ngài mãi mãi,Và trú ẩn an toàn dưới cánh Ngài.Sê-la

5 Lạy Đức Chúa Trời, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của tôi.Ngài đã ban cho tôi sản nghiệp của những người kính sợ danh Ngài.

6 Xin gia tăng tuổi thọ cho vua,Thêm các năm người đến nhiều đời.

7 Nguyện người cai trị đời đời trước mặt Đức Chúa Trời.Xin Ngài truyền tình yêu thương và chân lý gìn giữ người.

8 Như vậy, tôi sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi,Và hằng ngày làm trọn lời hứa nguyện tôi.