Salmos 9

1 Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.

2 Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.

3 Khi kẻ thù tôi quay lưng bỏ chạy,Chúng sẽ vấp ngã và bị hủy diệt trước mặt Ngài.

4 Vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ tôi.Ngài ngự trên ngôi đoán xét công minh.

5 Ngài đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác.Ngài xóa bỏ tên chúng nó đời đời,

6 Kẻ thù đã bị tuyệt diệt, điêu tàn mãi mãi,Ngài đã phá đổ tận móng các thành,Hủy diệt ngay cả kỷ niệm chúng nó.

7 Nhưng CHÚA ngự trị đời đời.Ngài đã thiết lập ngai mình để đoán xét.

8 Ngài đoán xét thế gian theo lẽ công chính,Ngài cai trị các dân trong sự công bình.

9 CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức,Là thành lũy trong lúc hoạn nạn.

10 Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.

11 Hãy ca ngợi CHÚA, là Đấng ngự tại Si-ôn.Hãy rao truyền công việc của Ngài giữa các dân.

12 Vì Đấng báo thù huyết đã nhớ đến kẻ khốn cùng,Ngài không quên tiếng kêu của họ.

13 Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.Hãy xem hoạn nạn tôi phải chịu vì kẻ ghét tôi.Ngài là Đấng nâng tôi lên khỏi cổng sự chết.

14 Để tôi kể lại mọi lời ca tụng NgàiTại cổng con gái Si-ôn.Tôi vui mừng vì được Ngài giải cứu.

15 Các nước đã rơi xuống hố mà chúng đã đào.Chân chúng nó mắc vào lưới mà chúng đã giăng.

16 CHÚA đã bày tỏ chính mình Ngài qua việc đoán xét.Kẻ ác mắc bẫy trong chính công việc tay chúng đã làm.Hi-gai-ôn. Sê la

17 Kẻ ác sẽ đi xuống Âm Phủ,Cùng tất cả các nước quên Đức Chúa Trời.

18 Vì người nghèo sẽ không bị lãng quên mãi mãi,Kẻ khốn cùng sẽ không bị tuyệt vọng luôn luôn.

19 Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy.Xin chớ để phàm nhân đắc thắng.Nguyện các nước bị đoán xét trước mặt Ngài.

20 Lạy CHÚA, xin làm cho chúng nó kinh hoàng,Nguyện các nước biết mình chỉ là phàm nhân.