Salmos 51

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.

16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.

17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.

19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! [ (Psalms 51:20) Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. ] [ (Psalms 51:21) Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. ]