Salmos 133

1 א שיר המעלות לדוד br הנה מה-טוב ומה-נעים--    שבת אחים גם-יחד br

2 ב כשמן הטוב    על-הראש-- br ירד    על-הזקן זקן-אהרן br שירד    על-פי מדותיו br

3 ג כטל-חרמון--    שירד על-הררי ציון br כי שם צוה יהוה    את-הברכה-- br חיים    עד-העולם