Salmos 15

1 א מזמור לדוד    יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך br

2 ב הולך תמים ופעל צדק    ודבר אמת בלבבו br

3 ג לא-רגל על-לשנו--לא-עשה לרעהו רעה    וחרפה לא-נשא על-קרבו br

4 ד נבזה בעיניו נמאס--    ואת-יראי יהוה יכבד br נשבע להרע    ולא ימר br

5 ה כספו לא-נתן בנשך--    ושחד על-נקי לא לקח br עשה-אלה--    לא ימוט לעולם