Salmos 62

1 א למנצח על-ידותון--    מזמור לדוד br

2 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי br

3 ג אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה br

4 ד עד-אנה תהותתו על-איש--    תרצחו כלכם br כקיר נטוי    גדר הדחויה br

5 ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

6 ו אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי br

7 ז אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט br

8 ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים br

9 ט בטחו בו בכל-עת עם--    שפכו-לפניו לבבכם br אלהים מחסה-לנו    סלה br

10 י אך הבל בני-אדם--    כזב בני-איש br במאזנים לעלות    המה מהבל יחד br

11 יא אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו br חיל כי-ינוב--    אל-תשיתו לב br

12 יב אחת דבר אלהים--שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים br [ (Psalms 62:13) יג   ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]