Salmos 96

1 א שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ br

2 ב שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו br

3 ג ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו br

4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים br

5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה br

6 ו הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו br

7 ז הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז br

8 ח הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו br

9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ br

10 י אמרו בגוים יהוה מלך--    אף-תכון תבל בל-תמוט br ידין עמים    במישרים br

11 יא ישמחו השמים ותגל הארץ    ירעם הים ומלאו br

12 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו    אז ירננו כל-עצי-יער br

13 יג לפני יהוה כי בא--    כי בא לשפט הארץ br ישפט-תבל בצדק    ועמים באמונתו