Salmos 145

1 א תהלה לדוד br ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד br

2 ב בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד br

3 ג גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר br

4 ד דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו br

5 ה הדר כבוד הודך--    ודברי נפלאתיך אשיחה br

6 ו ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה br

7 ז זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו br

8 ח חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד br

9 ט טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו br

10 י יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה br

11 יא כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו br

12 יב להודיע לבני האדם--גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו br

13 יג מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר br

14 יד סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים br

15 טו עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו br

16 טז פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון br

17 יז צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו br

18 יח קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת br

19 יט רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם br

20 כ שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד br

21 כא תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד