Salmos 109

1 Vir die musiekleier. Van Dawid. 'n Psalm. o God van my lof, moenie swyg nie!

2 Want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak; hulle het met my gespreek met 'n leuenagtige tong,

3 en my met woorde van haat omring; ja, hulle het my sonder oorsaak beveg.

4 Vir my liefde behandel hulle my vyandig, terwyl ek tog gedurig bid.

5 En hulle het my kwaad vir goed opgelê en haat vir my liefde.

6 Stel 'n goddelose oor hom en laat 'n teëstander staan aan sy regterhand.

7 As hy geoordeel word, laat hom as skuldige uitgaan, en laat sy gebed sonde word.

8 Laat sy dae min wees; laat 'n ander sy amp neem.

9 Laat sy kinders wese word en sy vrou 'n weduwee;

10 en laat sy kinders oral rondswerwe en bedel en brood soek, weg van hulle puinhope af.

11 Laat die skuldeiser alles neem wat hy het, en laat vreemdes sy goed buitmaak.

12 Laat hom niemand hê wie se guns bestendig is, en laat niemand hom oor sy wese ontferm nie.

13 Laat sy nakomelinge uitgeroei word; laat hulle naam uitgedelg word in die volgende geslag.

14 Laat die HERE gedagtig wees aan die ongeregtigheid van sy vaders, en laat die sonde van sy moeder nie uitgedelg word nie.

15 Laat die altyddeur voor die HERE wees, dat Hy hulle gedagtenis van die aarde af kan uitroei;

16 omdat hy nie daaraan gedink het om guns te bewys nie, maar die ellendige en behoeftige man vervolg het en die moedelose van hart, om hom dood te maak.

17 Ja, hy het die vloek liefgehad en -- dit het oor hom gekom; en hy het geen welbehae gehad in die seën nie en -- dit het ver van hom af gebly.

18 Hy het die vloek aangetrek soos 'n kleed en -- dit het soos water in sy binneste gekom en soos olie in sy gebeente.

19 Laat dit vir hom wees soos 'n kleed waarin hy hom toedraai, en 'n gordel wat hy altyddeur ombind.

20 Laat dit die loon van my teëstanders wees vanweë die HERE, en van hulle wat kwaad spreek teen my.

21 Maar U, o HERE Here, maak dit goed met my om u Naam ontwil; omdat u goedertierenheid goed is, red my.

22 Want ek is ellendig en behoeftig, en my hart is deurwond in my binneste.

23 Ek gaan heen soos 'n skaduwee as dit lank word; ek is afgeskud soos 'n sprinkaan.

24 My knieë knik van vas, en my vlees het maer geword, sonder vet.

25 En ,k het vir hulle 'n smaad geword; as hulle my sien, skud hulle hul hoof.

26 Help my, HERE my God! Verlos my na u goedertierenheid,

27 sodat hulle kan weet dat dit u hand is: U, o HERE, het dit gedoen.

28 Laat hulle vloek, maar U, seën U. Hulle het opgestaan en beskaamd geword, maar u kneg is bly.

29 Laat my teëstanders beklee word met smaad en hulle toedraai in hul skande soos in 'n mantel.

30 Ek sal die HERE hardop loof met my mond, en onder baie sal ek Hom prys;

31 want Hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos van die wat hom veroordeel.

1 א למנצח לדוד מזמור br אלהי תהלתי    אל-תחרש br

2 ב כי פי רשע ופי-מרמה--עלי פתחו    דברו אתי לשון שקר br

3 ג ודברי שנאה סבבוני    וילחמוני חנם br

4 ד תחת-אהבתי ישטנוני    ואני תפלה br

5 ה וישימו עלי רעה תחת טובה    ושנאה תחת אהבתי br

6 ו הפקד עליו רשע    ושטן יעמד על-ימינו br

7 ז בהשפטו יצא רשע    ותפלתו תהיה לחטאה br

8 ח יהיו-ימיו מעטים    פקדתו יקח אחר br

9 ט יהיו-בניו יתומים    ואשתו אלמנה br

10 י ונוע ינועו בניו ושאלו    ודרשו מחרבותיהם br

11 יא ינקש נושה לכל-אשר-לו    ויבזו זרים יגיעו br

12 יב אל-יהי-לו משך חסד    ואל-יהי חונן ליתומיו br

13 יג יהי-אחריתו להכרית    בדור אחר ימח שמם br

14 יד יזכר עון אבתיו--אל-יהוה    וחטאת אמו אל-תמח br

15 טו יהיו נגד-יהוה תמיד    ויכרת מארץ זכרם br

16 טז יען--    אשר לא זכר עשות חסד br וירדף איש-עני ואביון--ונכאה לבב    למותת br

17 יז ויאהב קללה ותבואהו    ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו br

18 יח וילבש קללה כמדו    ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו br

19 יט תהי-לו כבגד יעטה    ולמזח תמיד יחגרה br

20 כ זאת פעלת שטני מאת יהוה    והדברים רע על-נפשי br

21 כא ואתה יהוה אדני--    עשה-אתי למען שמך br כי-טוב חסדך    הצילני br

22 כב כי-עני ואביון אנכי    ולבי חלל בקרבי br

23 כג כצל-כנטותו נהלכתי    ננערתי כארבה br

24 כד ברכי כשלו מצום    ובשרי כחש משמן br

25 כה ואני הייתי חרפה להם    יראוני יניעון ראשם br

26 כו עזרני יהוה אלהי    הושיעני כחסדך br

27 כז וידעו כי-ידך זאת    אתה יהוה עשיתה br

28 כח יקללו-המה ואתה תברך    קמו ויבשו--ועבדך ישמח br

29 כט ילבשו שוטני כלמה    ויעטו כמעיל בשתם br

30 ל אודה יהוה מאד בפי    ובתוך רבים אהללנו br

31 לא כי-יעמד לימין אביון--    להושיע משפטי נפשו