Salmos 48

1 'n Lied. 'n Psalm van die kinders van Korag.

2 Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!

3 Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning!

4 God het Hom in sy paleise bekend gemaak as 'n rotsvesting.

5 Want kyk, die konings het bymekaargekom, tesame opgetrek.

6 Skaars het hulle dit gesien, of hulle het verstom, verskrik geword, in angs weggevlug.

7 Bewing het hulle daar aangegryp, smart soos van een wat baar.

8 Deur die oostewind verbreek U die skepe van Tarsis.

9 Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die HERE van die leërskare, in die stad van onse God: God sal dit bevestig tot in ewigheid. Sela.

10 o God, ons dink aan u goedertierenheid binne-in u tempel.

11 Soos u Naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe; u regterhand is vol geregtigheid.

12 Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordele.

13 Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings;

14 let op sy skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel, [ (Psalms 48:15) dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hy sal ons lei tot die dood toe. ]

1 א שיר מזמור לבני-קרח br

2 ב גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו br

3 ג יפה נוף    משוש כל-הארץ br הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב br

4 ד אלהים בארמנותיה    נודע למשגב br

5 ה כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו br

6 ו המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו br

7 ז רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה br

8 ח ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש br

9 ט כאשר שמענו    כן ראינו-- br בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו br אלהים יכוננה עד-עולם    סלה br

10 י דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך br

11 יא כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ br צדק    מלאה ימינך br

12 יב ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך br

13 יג סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה br

14 יד שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון br [ (Psalms 48:15) טו   כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]