Salmos 73

1 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is.

2 Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly.

3 Want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien.

4 Want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam.

5 In die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie.

6 Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad.

7 Hulle oë puil uit van vet; die inbeeldinge van die hart loop oor.

8 Hulle spot en spreek in boosheid verdrukking; hulle spreek uit die hoogte.

9 Hulle stel hul mond teen die hemel, en hul tong wandel op die aarde.

10 Daarom draai hulle mense hul hierheen, en waters in volheid word deur hulle geslurp.

11 En hulle sê: Hoe sou God dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste wees?

12 Kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom!

13 Waarlik, tevergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas.

14 Die hele dag tog is ek geslaan, en my tugtiging was daar elke môre .

15 As ek gesê het: Ek wil ook so spreek -- dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders!

16 Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë,

17 totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het.

18 Waarlik, U stel hulle op gladde plekke; U laat hulle in puin val.

19 Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge!

20 Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag U, as U opwaak, hulle beeld!

21 Toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was,

22 toe was ,k dom en het niks geweet nie; ek was 'n dier by U.

23 Nogtans is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat.

24 U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem.

25 Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.

26 Al beswyk my vlees en my hart -- God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.

27 Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U roei almal uit wat van U afhoereer.

28 Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel.

1 א מזמור לאסף br אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב br

2 ב ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי br

3 ג כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה br

4 ד כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם br

5 ה בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו br

6 ו לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו br

7 ז יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב br

8 ח ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו br

9 ט שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ br

10 י לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו br

11 יא ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון br

12 יב הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל br

13 יג אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי br

14 יד ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים br

15 טו אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי br

16 טז ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני br

17 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם br

18 יח אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות br

19 יט איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות br

20 כ כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה br

21 כא כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן br

22 כב ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך br

23 כג ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני br

24 כד בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני br

25 כה מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ br

26 כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

27 כז כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך br

28 כח ואני קרבת אלהים--    לי-טוב br שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך