Salmos 19

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.

3 Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:

4 daar is geen spraak en daar is geen woorde nie -- onhoorbaar is hulle stem.

5 Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin 'n tent gemaak;

6 en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos 'n held om die pad te loop.

7 Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.

8 Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.

9 Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.

10 Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid -- tesame is hulle regverdig.

11 Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.

12 Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.

13 Die afdwalinge -- wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.

14 Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. [ (Psalms 19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser! ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע br

3 ג יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת br

4 ד אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם br

5 ה בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם br לשמש    שם-אהל בהם br

6 ו והוא--כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח br

7 ז מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו br

8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי br

9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים br

10 י יראת יהוה טהורה--עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו br

11 יא הנחמדים--מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים br

12 יב גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב br

13 יג שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני br

14 יד גם מזדים חשך עבדך--    אל-ימשלו-בי אז איתם br ונקיתי    מפשע רב br [ (Psalms 19:15) טו   יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך br יהוה    צורי וגאלי ]