Salmos 135

1 Halleluja! Prys die Naam van die HERE! Prys, o knegte van die HERE,

2 wat staan in die huis van die HERE, in die voorhowe van die huis van onse God!

3 Loof die HERE, want die HERE is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want die is lieflik!

4 Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.

5 Waarlik, ,k weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is.

6 Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.

7 Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;

8 wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;

9 wat tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;

10 wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:

11 Sihon, die koning van die Amoriete, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kana„n,

12 en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.

13 o HERE, u Naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!

14 Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelyde hê met sy knegte.

15 Die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van mensehande.

16 Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;

17 ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.

18 Die wat hulle maak, sal net soos hulle word -- elkeen wat op hulle vertrou.

19 Huis van Israel, loof die HERE! Huis van A„ron, loof die HERE!

20 Huis van Levi, loof die HERE! Julle wat die HERE vrees, loof die HERE!

21 Geloofd sy die HERE uit Sion, Hy wat in Jerusalem woon! Halleluja!

1 א הללו-יה br הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה br

2 ב שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו br

3 ג הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים br

4 ד כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו br

5 ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים br

6 ו כל אשר-חפץ יהוה    עשה br בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות br

7 ז מעלה נשאים    מקצה הארץ br ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו br

8 ח שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה br

9 ט שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו br

10 י שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים br

11 יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען br

12 יב ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו br

13 יג יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר br

14 יד כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם br

15 טו עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם br

16 טז פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו br

17 יז אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם br

18 יח כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם br

19 יט בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה br

20 כ בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה br

21 כא ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם br הללו-יה