Salmos 38

1 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer.

2 o HERE, straf my nie in u toorn nie en kasty my nie in u grimmigheid nie.

3 Want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal.

4 Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie; daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie.

5 Want my ongeregtighede gaan oor my hoof; soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword.

6 My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid.

7 Ek is krom, heeltemal geboë; die hele dag gaan ek in die rou;

8 want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie.

9 Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.

10 Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.

11 My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat; en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie.

12 Die wat my liefhet en my vriende is, staan opsy vir my kwaal, en my nabestaandes het ver gaan staan;

13 en die wat my lewe soek, span strikke; en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog.

14 Maar ek is soos 'n dowe: ek hoor nie, en soos 'n stomme wat sy mond nie oopmaak nie.

15 Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie en in wie se mond geen teëspraak is nie;

16 want op U, HERE, wag ek; U sal verhoor, Here my God!

17 Want ek het gesê: Laat hulle net nie bly wees oor my nie! Hulle wat by die wankeling van my voet hul groot maak teen my!

18 Want ek is klaar om te val, en my smart is altyddeur voor my.

19 Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde.

20 Maar my vyande lewe, hulle is magtig; en die wat my valslik haat, is groot in aantal.

21 En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najaag.

22 Verlaat my nie, o HERE! My God, wees nie ver van my af nie! [ (Psalms 38:23) Maak tog gou om my te help, Here, my heil! ]

1 א מזמור לדוד להזכיר br

2 ב יהוה--אל-בקצפך תוכיחני    ובחמתך תיסרני br

3 ג כי-חציך נחתו בי    ותנחת עלי ידך br

4 ד אין-מתם בבשרי מפני זעמך    אין-שלום בעצמי מפני חטאתי br

5 ה כי עונתי עברו ראשי    כמשא כבד יכבדו ממני br

6 ו הבאישו נמקו חבורתי    מפני אולתי br

7 ז נעויתי שחתי עד-מאד    כל-היום קדר הלכתי br

8 ח כי-כסלי מלאו נקלה    ואין מתם בבשרי br

9 ט נפוגותי ונדכיתי עד-מאד    שאגתי מנהמת לבי br

10 י אדני נגדך כל-תאותי    ואנחתי ממך לא-נסתרה br

11 יא לבי סחרחר עזבני כחי    ואור-עיני גם-הם אין אתי br

12 יב אהבי ורעי--מנגד נגעי יעמדו    וקרובי מרחק עמדו br

13 יג וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות    ומרמות כל-היום יהגו br

14 יד ואני כחרש לא אשמע    וכאלם לא יפתח-פיו br

15 טו ואהי--כאיש אשר לא-שמע    ואין בפיו תוכחות br

16 טז כי-לך יהוה הוחלתי    אתה תענה אדני אלהי br

17 יז כי-אמרתי פן-ישמחו-לי    במוט רגלי עלי הגדילו br

18 יח כי-אני לצלע נכון    ומכאובי נגדי תמיד br

19 יט כי-עוני אגיד    אדאג מחטאתי br

20 כ ואיבי חיים עצמו    ורבו שנאי שקר br

21 כא ומשלמי רעה תחת טובה--    ישטנוני תחת רדופי- (רדפי-) טוב br

22 כב אל-תעזבני יהוה    אלהי אל-תרחק ממני br [ (Psalms 38:23) כג   חושה לעזרתי    אדני תשועתי ]