Salmos 138

1 'n Psalm van Dawid. Ek sal U loof met my hele hart; in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalmsing tot u eer.

2 Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u Naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil; want U het vanweë u ganse Naam u toesegging groot gemaak.

3 Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.

4 Al die konings van die aarde sal U loof, o HERE, as hulle gehoor het die woorde van u mond;

5 en hulle sal sing van die weë van die HERE, want die heerlikheid van die HERE is groot.

6 Want die HERE is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte.

7 As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.

8 Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!

1 א לדוד  אודך בכל-לבי    נגד אלהים אזמרך br

2 ב אשתחוה אל-היכל קדשך    ואודה את-שמך-- br על-חסדך    ועל-אמתך br כי-הגדלת על-כל-שמך    אמרתך br

3 ג ביום קראתי ותענני    תרהבני בנפשי עז br

4 ד יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ    כי שמעו אמרי-פיך br

5 ה וישירו בדרכי יהוה    כי-גדול כבוד יהוה br

6 ו כי-רם יהוה ושפל יראה    וגבה ממרחק יידע br

7 ז אם-אלך בקרב צרה--    תחיני br על אף איבי תשלח ידך    ותושיעני ימינך br

8 ח יהוה יגמר בעדי    יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף