Salmos 97

1 Die HERE is Koning; laat die aarde juig; laat baie eilande bly wees!

2 Wolke en donkerheid is rondom Hom; geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon.

3 'n Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teëstanders rondom aan die brand.

4 Sy bliksems verlig die wêreld; die aarde sien dit en bewe.

5 Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die HERE, voor die aangesig van die HERE van die hele aarde.

6 Die hemele verkondig sy geregtigheid, en al die volke sien sy heerlikheid.

7 Beskaamd staan almal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem; al die gode buig hulle voor Hom neer.

8 Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor u oordele, o HERE!

9 Want U, HERE, is die Allerhoogste oor die hele aarde; U is hoog verhewe bo al die gode.

10 o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

11 Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.

12 o Regverdiges, wees bly in die HERE, en loof sy heilige gedenknaam!

1 א יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים br

2 ב ענן וערפל סביביו    צדק ומשפט מכון כסאו br

3 ג אש לפניו תלך    ותלהט סביב צריו br

4 ד האירו ברקיו תבל    ראתה ותחל הארץ br

5 ה הרים--כדונג נמסו מלפני יהוה    מלפני אדון כל-הארץ br

6 ו הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו br

7 ז יבשו כל-עבדי פסל--    המתהללים באלילים br השתחוו-לו    כל-אלהים br

8 ח שמעה ותשמח ציון    ותגלנה בנות יהודה-- br למען משפטיך    יהוה br

9 ט כי-אתה יהוה    עליון על-כל-הארץ br מאד נעלית    על-כל-אלהים br

10 י אהבי יהוה    שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם br

11 יא אור זרע לצדיק    ולישרי-לב שמחה br

12 יב שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו