Salmos 70

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer.

2 o God, maak tog gou om my te red, o HERE, om my te help!

3 Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my ongeluk, agteruitwyk en in die skande kom.

4 Laat hulle wat sê: Ha, ha! teruggaan vanweë hul beskaming.

5 Laat in U vrolik en bly wees almal wat U soek; en laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is God! [ (Psalms 70:6) Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; HERE, vertoef tog nie! ]

1 א-ב למנצח לדוד להזכיר

2 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה br

3 ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי br

4 ד ישובו על-עקב בשתם--    האמרים האח האח br

5 ה ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך br ויאמרו תמיד יגדל אלהים--    אהבי ישועתך br [ (Psalms 70:6) ו   ואני עני ואביון--    אלהים חושה-לי br עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר ]