Salmos 30

1 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Van Dawid.

2 Ek sal U verhoog, HERE, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie.

3 HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.

4 HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.

5 Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

6 want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôre ns is daar gejuig.

7 Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie.

8 HERE, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg -- ek het verskrik geword!

9 Ek het U aangeroep, HERE, en ek het die HERE gesmeek:

10 Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit u trou verkondig?

11 Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my 'n helper!

12 U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; [ (Psalms 30:13) sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof. ]

1 א מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד br

2 ב ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי br

3 ג יהוה אלהי--    שועתי אליך ותרפאני br

4 ד יהוה--העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור br

5 ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

6 ו כי רגע באפו--    חיים ברצונו br בערב ילין בכי    ולבקר רנה br

7 ז ואני אמרתי בשלוי--    בל-אמוט לעולם br

8 ח יהוה--    ברצונך העמדתה להררי-עז br הסתרת פניך    הייתי נבהל br

9 ט אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן br

10 י מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת br היודך עפר    היגיד אמתך br

11 יא שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי br

12 יב הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה br [ (Psalms 30:13) יג   למען יזמרך כבוד--    ולא ידם br יהוה אלהי    לעולם אודך ]