Salmos 17

1 HERE, hoor 'n regverdige saak, let op my smeking; luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe.

2 Laat my reg van u aangesig uitgaan; laat u oë regverdig sien.

3 U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek, U het my gekeur, U vind niks nie; wat ek ook dink, my mond oortree nie.

4 Aangaande die handelinge van die mens, ,k het deur die woord van u lippe die paaie van die geweldenaar vermy.

5 My gange het vasgehou aan u spore, my voetstappe het nie gewankel nie.

6 Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

7 Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!

8 Bewaar my soos 'n oogappel; verberg my in die skaduwee van u vleuels

9 teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring.

10 Hulle het hul gevoel afgesluit; met hul mond spreek hulle hoogmoedig.

11 Nou het hulle ons in ons gang omsingel; hulle rig hul oë daarop om ons op die grond uit te strek.

12 Hy is soos 'n leeu wat begerig is om te verskeur, en soos 'n jong leeu wat in skuilplekke klaar lê.

13 Staan op, HERE, gaan hom tegemoet, werp hom neer; red my van die goddelose met u swaard;

14 met u hand van die manne, o HERE, van die manne wie se deel in die lewe uit die wêreld is en wie se buik U vul met u verborge skat; wie se seuns daarvan nog sat is, wat weer hul oorskot aan hulle kinders laat agterbly.

15 Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

1 א תפלה לדוד br שמעה יהוה צדק--    הקשיבה רנתי האזינה תפלתי br בלא    שפתי מרמה br

2 ב מלפניך משפטי יצא    עיניך תחזינה מישרים br

3 ג בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא br זמתי    בל-יעבר-פי br

4 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ br

5 ה תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי br

6 ו אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי br

7 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך br

8 ח שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני br

9 ט מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי br

10 י חלבמו סגרו    פימו דברו בגאות br

11 יא אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)    עיניהם ישיתו לנטות בארץ br

12 יב דמינו--כאריה יכסוף לטרף    וככפיר ישב במסתרים br

13 יג קומה יהוה--    קדמה פניו הכריעהו br פלטה נפשי    מרשע חרבך br

14 יד ממתים ידך יהוה    ממתים מחלד-- br חלקם בחיים    וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם br ישבעו בנים--    והניחו יתרם לעולליהם br

15 טו אני--בצדק אחזה פניך    אשבעה בהקיץ תמונתך