Salmos 2

1 Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:

3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

7 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

8 Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

9 U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot.

10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

11 Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.

12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

1 א למה רגשו גוים    ולאמים יהגו-ריק br

2 ב יתיצבו מלכי-ארץ--    ורוזנים נוסדו-יחד br על-יהוה    ועל-משיחו br

3 ג ננתקה את-מוסרותימו    ונשליכה ממנו עבתימו br

4 ד יושב בשמים ישחק    אדני ילעג-למו br

5 ה אז ידבר אלימו באפו    ובחרונו יבהלמו br

6 ו ואני נסכתי מלכי    על-ציון הר-קדשי br

7 ז אספרה אל-חק    יהוה אמר אלי בני אתה--אני היום ילדתיך br

8 ח שאל ממני--ואתנה גוים נחלתך    ואחזתך אפסי-ארץ br

9 ט תרעם בשבט ברזל    ככלי יוצר תנפצם br

10 י ועתה מלכים השכילו    הוסרו שפטי ארץ br

11 יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה br

12 יב נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך--    כי-יבער כמעט אפו br אשרי    כל-חוסי בו