Salmos 81

1 Vir die musiekleier; op die Gittiet. 'n Psalm van Asaf.

3 Hef aan 'n lied en laat die tamboeryn klink, die lieflike siter saam met die harp.

4 Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag.

5 Want dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob.

6 Hy het dit ingestel as getuienis in Josef toe Hy uitgetrek het teen Egipteland. 'n Taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor:

7 Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos.

8 In die nood het jy geroep, en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder; Ek het jou getoets by die waters van M,riba. Sela.

9 Hoor, my volk, en Ek wil jou dit inskerp; Israel, as jy tog na My wou luister!

10 Daar mag by jou geen vreemde god wees nie, en voor 'n uitlandse god mag jy jou nie neerbuig nie.

11 Ek is die HERE jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul.

12 Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir My nie gewillig nie.

13 Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel.

14 Ag, as my volk maar na My wou luister, Israel in my weë wou wandel!

15 Gou sou Ek hul vyande onderwerp en my hand teen hul teëstanders uitstrek.

16 Die haters van die HERE sou kruipende na Hom toe kom; maar hulle tyd sou vir ewig wees. [ (Psalms 81:17) Ja, Hy sou hulle voed met die beste van die koring; en met heuning uit die rots sou Ek jou versadig. ]

1 א למנצח על-הגתית לאסף br

2 ב הרנינו לאלהים עוזנו    הריעו לאלהי יעקב br

3 ג שאו-זמרה ותנו-תף    כנור נעים עם-נבל br

4 ד תקעו בחדש שופר    בכסה ליום חגנו br

5 ה כי חק לישראל הוא    משפט לאלהי יעקב br

6 ו עדות ביהוסף שמו--    בצאתו על-ארץ מצרים br שפת לא-ידעתי    אשמע br

7 ז הסירותי מסבל שכמו    כפיו מדוד תעברנה br

8 ח בצרה קראת    ואחלצך br אענך בסתר רעם    אבחנך על-מי מריבה סלה br

9 ט שמע עמי ואעידה בך    ישראל אם-תשמע-לי br

10 י לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר br

11 יא אנכי יהוה אלהיך--    המעלך מארץ מצרים br הרחב-פיך    ואמלאהו br

12 יב ולא-שמע עמי לקולי    וישראל לא-אבה לי br

13 יג ואשלחהו בשרירות לבם    ילכו במועצותיהם br

14 יד לו--עמי שמע לי    ישראל בדרכי יהלכו br

15 טו כמעט אויביהם אכניע    ועל צריהם אשיב ידי br

16 טז משנאי יהוה יכחשו-לו    ויהי עתם לעולם br [ (Psalms 81:17) יז   ויאכילהו מחלב חטה    ומצור דבש אשביעך ]