Salmos 62

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Jedutun." 'n Psalm van Dawid.

2 Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.

3 Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.

4 Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur?

5 Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot; hulle het behae in leuens; met hul mond seën hulle, maar met hul binneste vloek hulle. Sela.

6 Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!

7 Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie.

8 By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God.

9 Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is 'n toevlug vir ons. Sela.

10 Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.

11 Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie; as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie!

12 Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het: dat die sterkte aan God behoort, [ (Psalms 62:13) en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid; want U vergeld elkeen na sy werk. ]

1 א למנצח על-ידותון--    מזמור לדוד br

2 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי br

3 ג אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה br

4 ד עד-אנה תהותתו על-איש--    תרצחו כלכם br כקיר נטוי    גדר הדחויה br

5 ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

6 ו אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי br

7 ז אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט br

8 ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים br

9 ט בטחו בו בכל-עת עם--    שפכו-לפניו לבבכם br אלהים מחסה-לנו    סלה br

10 י אך הבל בני-אדם--    כזב בני-איש br במאזנים לעלות    המה מהבל יחד br

11 יא אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו br חיל כי-ינוב--    אל-תשיתו לב br

12 יב אחת דבר אלהים--שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים br [ (Psalms 62:13) יג   ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]