Salmos 74

1 'n Onderwysing van Asaf. o God, waarom het U vir altyd verstoot? Waarom rook u toorn teen die skape van u weide?

2 Dink aan u vergadering wat U in die voortyd verwerf het, wat U verlos het om die stam van u erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U op gewoon het.

3 Hef u voete op na die ewige puinhope: alles het die vyand in die heiligdom verniel.

4 U teëstanders het binne-in u vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel.

5 Dit lyk soos wanneer iemand byle omhoog hef in 'n digte plek bome.

6 En nou -- die houtsnywerk daarvan het hulle alles met byl en hamers stukkend geslaan.

7 Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek; tot die grond toe het hulle die woonplek van u Naam ontheilig.

8 Hulle het in hul hart gesê: Laat ons hulle almal saam onderdruk! Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand.

9 Ons sien nie ons tekens nie; daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie.

10 Hoe lank, o God, sal die teëstander smaad aandoen, sal die vyand u Naam vir altyd verag?

11 Waarom trek U u hand, ja, u regterhand, terug? Trek dit uit u boesem! Vernietig!

12 Nogtans is God my Koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde.

13 U het deur u sterkte die see geklief; U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek.

14 U het die koppe van die Levi tan verbrysel; U het hom gegee as voedsel vir 'n volk -- vir woestyndiere.

15 U het fontein en stroom oopgeslaan; U het standhoudende riviere laat opdroog.

16 Aan U behoort die dag, aan U behoort ook die nag; U het hemelligte en son vasgestel.

17 U het al die grense van die aarde bepaal; somer en winter, U het hulle geformeer.

18 Dink hieraan: Die vyand het die HERE gesmaad, en 'n dwase volk het u Naam verag.

19 Gee aan die wilde diere die siel van u tortelduif nie oor nie; vergeet nie vir altyd die lewe van u ellendiges nie.

20 Aanskou die verbond, want die donker plekke van die land is vol wonings van geweld.

21 Laat die verdrukte nie beskaamd terugkom nie; laat die ellendige en behoeftige u Naam prys.

22 Staan op, o God, verdedig u saak; dink aan die smaad wat U die hele dag aangedoen word deur 'n dwaas.

23 Vergeet nie die geroep van u teëstanders nie -- die rumoer van u opstandige vyande, wat altyddeur opgaan!

1 א משכיל לאסף br למה אלהים זנחת לנצח    יעשן אפך בצאן מרעיתך br

2 ב זכר עדתך קנית קדם--    גאלת שבט נחלתך br הר-ציון    זה שכנת בו br

3 ג הרימה פעמיך למשאות נצח    כל-הרע אויב בקדש br

4 ד שאגו צרריך בקרב מועדך    שמו אותתם אתות br

5 ה יודע כמביא למעלה    בסבך-עץ קרדמות br

6 ו ועת (ועתה) פתוחיה יחד--    בכשיל וכילפות יהלמון br

7 ז שלחו באש מקדשך    לארץ חללו משכן-שמך br

8 ח אמרו בלבם נינם יחד    שרפו כל-מועדי-אל בארץ br

9 ט אותתינו לא ראינו    אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה br

10 י עד-מתי אלהים יחרף צר    ינאץ אויב שמך לנצח br

11 יא למה תשיב ידך וימינך    מקרב חוקך (חיקך) כלה br

12 יב ואלהים מלכי מקדם    פעל ישועות בקרב הארץ br

13 יג אתה פוררת בעזך ים    שברת ראשי תנינים על-המים br

14 יד אתה רצצת ראשי לויתן    תתננו מאכל לעם לציים br

15 טו אתה בקעת מעין ונחל    אתה הובשת נהרות איתן br

16 טז לך יום אף-לך לילה    אתה הכינות מאור ושמש br

17 יז אתה הצבת כל-גבולות ארץ    קיץ וחרף אתה יצרתם br

18 יח זכר-זאת--אויב חרף יהוה    ועם נבל נאצו שמך br

19 יט אל-תתן לחית נפש תורך    חית ענייך אל-תשכח לנצח br

20 כ הבט לברית    כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס br

21 כא אל-ישב דך נכלם    עני ואביון יהללו שמך br

22 כב קומה אלהים ריבה ריבך    זכר חרפתך מני-נבל כל-היום br

23 כג אל-תשכח קול צרריך    שאון קמיך עלה תמיד