Salmos 51

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,

2 toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by B tseba ingegaan het.

4 Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.

5 Want ,k ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.

6 Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.

7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

8 Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.

9 Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

10 Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.

11 Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.

12 Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

13 Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

14 Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees.

15 Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.

16 Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.

17 Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

18 Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

19 Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! [ (Psalms 51:20) Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op. ] [ (Psalms 51:21) Dan sal U 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar. ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב בבוא-אליו נתן הנביא--    כאשר-בא אל-בת-שבע br

3 ג חנני אלהים כחסדך    כרב רחמיך מחה פשעי br

4 ד הרבה (הרב) כבסני מעוני    ומחטאתי טהרני br

5 ה כי-פשעי אני אדע    וחטאתי נגדי תמיד br

6 ו לך לבדך חטאתי    והרע בעיניך עשיתי br למען תצדק בדברך--    תזכה בשפטך br

7 ז הן-בעוון חוללתי    ובחטא יחמתני אמי br

8 ח הן-אמת חפצת בטחות    ובסתם חכמה תודיעני br

9 ט תחטאני באזוב ואטהר    תכבסני ומשלג אלבין br

10 י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

11 יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

12 יב לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי br

13 יג אל-תשליכני מלפניך    ורוח קדשך אל-תקח ממני br

14 יד השיבה לי ששון ישעך    ורוח נדיבה תסמכני br

15 טו אלמדה פשעים דרכיך    וחטאים אליך ישובו br

16 טז הצילני מדמים אלהים--    אלהי תשועתי br תרנן לשוני    צדקתך br

17 יז אדני שפתי תפתח    ופי יגיד תהלתך br

18 יח כי לא-תחפץ זבח ואתנה    עולה לא תרצה br

19 יט זבחי אלהים    רוח נשברה br לב-נשבר ונדכה--    אלהים לא תבזה br [ (Psalms 51:20) כ   היטיבה ברצונך את-ציון    תבנה חומות ירושלם br ] [ (Psalms 51:21) כא   אז תחפץ זבחי-צדק    עולה וכליל br אז יעלו על-מזבחך    פרים ]