Salmos 96

1 Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!

2 Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, verkondig sy heil van dag tot dag.

3 Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.

4 Want die HERE is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al die gode.

5 Want al die gode van die volke is afgode, maar die HERE het die hemele gemaak.

6 Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom.

7 Gee aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte.

8 Gee aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom in sy voorhowe.

9 Aanbid die HERE in heilige gewaad; beef voor sy aangesig, o ganse aarde!

10 Sê onder die volke: Die HERE is Koning! Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel.

11 Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy volheid bruis.

12 Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van die bos jubel

13 voor die aangesig van die HERE; want Hy kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou.

1 א שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ br

2 ב שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו br

3 ג ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו br

4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים br

5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה br

6 ו הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו br

7 ז הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז br

8 ח הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו br

9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ br

10 י אמרו בגוים יהוה מלך--    אף-תכון תבל בל-תמוט br ידין עמים    במישרים br

11 יא ישמחו השמים ותגל הארץ    ירעם הים ומלאו br

12 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו    אז ירננו כל-עצי-יער br

13 יג לפני יהוה כי בא--    כי בא לשפט הארץ br ישפט-תבל בצדק    ועמים באמונתו