Salmos 41

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil.

3 Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie.

4 Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

5 k het gesê: o HERE, wees my genadig! Genees my, want ek het teen U gesondig.

6 My vyande spreek kwaad van my en sê: Wanneer sal hy sterwe en sy naam vergaan?

7 En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuens; sy hart vergader boosheid vir hom; gaan hy uit na buite, dan spreek hy daarvan.

8 Al my haters tesame fluister onder mekaar teen my; teen my bedink hulle my onheil en sê:

9 Iets skandeliks is op hom uitgestort; en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie.

10 Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig.

11 Maar U, o HERE, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde!

12 Hieraan weet ek dat U 'n welbehae in my het: dat my vyand oor my nie juig nie.

13 My tog, in my opregtheid ondersteun U my, en stel my voor u aangesig tot in ewigheid. [ (Psalms 41:14) Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid! Amen, ja amen. ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה br

3 ג יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו br

4 ד יהוה--יסעדנו על-ערש דוי    כל-משכבו הפכת בחליו br

5 ה אני-אמרתי יהוה חנני    רפאה נפשי כי-חטאתי לך br

6 ו אויבי--יאמרו רע לי    מתי ימות ואבד שמו br

7 ז ואם-בא לראות שוא ידבר--לבו יקבץ-און לו    יצא לחוץ ידבר br

8 ח יחד--עלי יתלחשו כל-שנאי    עלי--יחשבו רעה לי br

9 ט דבר-בליעל יצוק בו    ואשר שכב לא-יוסיף לקום br

10 י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו--    אוכל לחמי br הגדיל עלי    עקב br

11 יא ואתה יהוה חנני והקימני    ואשלמה להם br

12 יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי    כי לא-יריע איבי עלי br

13 יג ואני--בתמי תמכת בי    ותציבני לפניך לעולם br [ (Psalms 41:14) יד   ברוך יהוה אלהי ישראל--מהעולם ועד העולם    אמן ואמן ]