Salmos 119

1 Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.

2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;

3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.

4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou.

5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!

6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.

7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.

8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie.

9 Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.

10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.

11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

12 Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!

13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.

14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.

15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.

16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.

17 Gimel. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.

18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.

19 Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.

20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur.

21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.

22 Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.

23 Al sit vorste en beraadslaag teen my -- u kneg oordink u insettinge.

24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.

25 Dalet. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.

26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge!

27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink.

28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.

29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.

30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie!

32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.

33 He. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.

34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.

35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behae.

36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.

37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë.

38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.

39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.

40 Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.

41 Wau. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte,

42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.

43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.

44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd,

45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.

46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie.

47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,

48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.

49 Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.

50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.

51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.

52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.

53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.

54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.

55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.

56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.

57 Get. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar.

58 Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte.

59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.

60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.

61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.

62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.

63 Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.

64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.

65 Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.

66 Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.

67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.

68 U is goed en doen goed; leer my u insettinge.

69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ,k bewaar van ganser harte u bevele.

70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ,k verlustig my in u wet.

71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.

72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.

73 Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.

74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.

75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.

76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.

77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.

78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ,k oordink u bevele.

79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.

80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.

81 Kaf. My siel smag na u heil; op u woord wag ek.

82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos?

83 Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie.

84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?

85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie.

86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!

87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ,k het u bevele nie verlaat nie.

88 Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou.

89 Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.

90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.

91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.

92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.

93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak.

94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.

95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse.

96 Aan alle volmaaktheid het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.

97 Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.

99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.

100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.

101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.

102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.

103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.

104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.

105 Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.

106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou.

107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!

108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge.

109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie.

110 Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie.

111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.

112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe.

113 Samek. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief.

114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.

115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!

116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.

117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.

118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens.

119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief.

120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.

121 Ajin. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie.

122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie.

123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid.

124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge.

125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken.

126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek.

127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.

128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek.

129 Pe. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.

130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek.

132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet.

133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.

134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.

135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge.

136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie.

137 Sade. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.

138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou.

139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het.

140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.

141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie.

142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.

143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging.

144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.

145 Kof. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek wil u insettinge bewaar.

146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.

147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.

148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.

149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge.

150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is.

151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.

152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het.

153 Resj. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie.

154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.

155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie.

156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.

157 My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie.

158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.

159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid.

160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

161 Sin, Sjin. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.

162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind.

163 Leuens haat ek en het daar 'n afsku van; u wet het ek lief.

164 Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge.

165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.

166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.

167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief.

168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U.

169 Tau. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.

170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.

171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge.

172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.

173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.

174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging.

175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.

176 Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.

1 א אשרי תמימי-דרך--    ההלכים בתורת יהוה br

2 ב אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו br

3 ג אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו br

4 ד אתה צויתה פקדיך--    לשמר מאד br

5 ה אחלי יכנו דרכי--    לשמר חקיך br

6 ו אז לא-אבוש--    בהביטי אל-כל-מצותיך br

7 ז אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך br

8 ח את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

9 ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

12 יב ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך br

13 יג בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך br

14 יד בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

15 טו בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

16 טז בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17 יז גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך br

18 יח גל-עיני ואביטה--    נפלאות מתורתך br

19 יט גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך br

20 כ גרסה נפשי לתאבה--    אל-משפטיך בכל-עת br

21 כא גערת זדים ארורים--    השגים ממצותיך br

22 כב גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי br

23 כג גם ישבו שרים בי נדברו--    עבדך ישיח בחקיך br

24 כד גם-עדתיך שעשעי--    אנשי עצתי

25 כה דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך br

26 כו דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך br

27 כז דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך br

28 כח דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך br

29 כט דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני br

30 ל דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי br

31 לא דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני br

32 לב דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33 לג הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב br

34 לד הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב br

35 לה הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי br

36 לו הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע br

37 לז העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני br

38 לח הקם לעבדך אמרתך--    אשר ליראתך br

39 לט העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים br

40 מ הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41 מא ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך br

42 מב ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך br

43 מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי br

44 מד ואשמרה תורתך תמיד--    לעולם ועד br

45 מה ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי br

46 מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש br

47 מז ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי br

48 מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49 מט זכר-דבר לעבדך--    על אשר יחלתני br

50 נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

51 נא זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי br

52 נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם br

53 נג זלעפה אחזתני מרשעים--    עזבי תורתך br

54 נד זמרות היו-לי חקיך--    בבית מגורי br

55 נה זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך br

56 נו זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57 נז חלקי יהוה אמרתי--    לשמר דבריך br

58 נח חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך br

59 נט חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך br

60 ס חשתי ולא התמהמהתי--    לשמר מצותיך br

61 סא חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי br

62 סב חצות-לילה--אקום להודות לך    על משפטי צדקך br

63 סג חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך br

64 סד חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65 סה טוב עשית עם-עבדך--    יהוה כדברך br

66 סו טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי br

67 סז טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי br

68 סח טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך br

69 סט טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך br

70 ע טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי br

71 עא טוב-לי כי-עניתי--    למען אלמד חקיך br

72 עב טוב-לי תורת-פיך--    מאלפי זהב וכסף

73 עג ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך br

74 עד יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי br

75 עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני br

76 עו יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך br

77 עז יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי br

78 עח יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך br

79 עט ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך br

80 פ יהי-לבי תמים בחקיך--    למען לא אבוש

81 פא כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי br

82 פב כלו עיני לאמרתך--    לאמר מתי תנחמני br

83 פג כי-הייתי כנאד בקיטור--    חקיך לא שכחתי br

84 פד כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט br

85 פה כרו-לי זדים שיחות--    אשר לא כתורתך br

86 פו כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני br

87 פז כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך br

88 פח כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89 פט לעולם יהוה--    דברך נצב בשמים br

90 צ לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד br

91 צא למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך br

92 צב לולי תורתך שעשעי--    אז אבדתי בעניי br

93 צג לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני br

94 צד לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי br

95 צה לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן br

96 צו לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97 צז מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

100 ק מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי br

101 קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי--    למען אשמר דברך br

102 קב ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני br

103 קג מה-נמלצו לחכי אמרתך--    מדבש לפי br

104 קד מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105 קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

106 קו נשבעתי ואקימה--    לשמר משפטי צדקך br

107 קז נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך br

108 קח נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני br

109 קט נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי br

110 קי נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי br

111 קיא נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה br

112 קיב נטיתי לבי לעשות חקיך--    לעולם עקב

113 קיג סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי br

114 קיד סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי br

115 קטו סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי br

116 קטז סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי br

117 קיז סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד br

118 קיח סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם br

119 קיט סגים--השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך br

120 קכ סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121 קכא עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי br

122 קכב ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים br

123 קכג עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך br

124 קכד עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני br

125 קכה עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך br

126 קכו עת לעשות ליהוה--    הפרו תורתך br

127 קכז על-כן אהבתי מצותיך--    מזהב ומפז br

128 קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129 קכט פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי br

130 קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

131 קלא פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי br

132 קלב פנה-אלי וחנני--    כמשפט לאהבי שמך br

133 קלג פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און br

134 קלד פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך br

135 קלה פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך br

136 קלו פלגי-מים ירדו עיני--    על לא-שמרו תורתך

137 קלז צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך br

138 קלח צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד br

139 קלט צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי br

140 קמ צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה br

141 קמא צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי br

142 קמב צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת br

143 קמג צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי br

144 קמד צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145 קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה br

146 קמו קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך br

147 קמז קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי br

148 קמח קדמו עיני אשמרות--    לשיח באמרתך br

149 קמט קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני br

150 קנ קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו br

151 קנא קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת br

152 קנב קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153 קנג ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי br

154 קנד ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני br

155 קנה רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו br

156 קנו רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני br

157 קנז רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי br

158 קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה--    אשר אמרתך לא שמרו br

159 קנט ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני br

160 קס ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161 קסא שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי br

162 קסב שש אנכי על-אמרתך--    כמוצא שלל רב br

163 קסג שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי br

164 קסד שבע ביום הללתיך--    על משפטי צדקך br

165 קסה שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול br

166 קסו שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי br

167 קסז שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד br

168 קסח שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169 קסט תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני br

170 קע תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני br

171 קעא תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך br

172 קעב תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק br

173 קעג תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי br

174 קעד תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי br

175 קעה תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני br

176 קעו תעיתי--    כשה אבד בקש עבדך br כי מצותיך    לא שכחתי