Salmos 15

1 'n Psalm van Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?

2 Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek;

3 wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;

4 in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie;

5 wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie.

1 א מזמור לדוד    יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך br

2 ב הולך תמים ופעל צדק    ודבר אמת בלבבו br

3 ג לא-רגל על-לשנו--לא-עשה לרעהו רעה    וחרפה לא-נשא על-קרבו br

4 ד נבזה בעיניו נמאס--    ואת-יראי יהוה יכבד br נשבע להרע    ולא ימר br

5 ה כספו לא-נתן בנשך--    ושחד על-נקי לא לקח br עשה-אלה--    לא ימוט לעולם