Salmos 33

1 o Regverdiges, jubel in die HERE! 'n Loflied betaam die opregtes.

2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.

3 Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.

4 Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.

5 Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.

6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.

7 Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers.

8 Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;

9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

10 Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke.

11 Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.

12 Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.

13 Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders.

14 Uit sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde,

15 Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.

16 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie.

17 Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie.

18 Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

19 om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.

20 Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild;

21 want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou.

22 Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!

1 א רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה br

2 ב הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו br

3 ג שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה br

4 ד כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה br

5 ה אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ br

6 ו בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם br

7 ז כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות br

8 ח ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל br

9 ט כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד br

10 י יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים br

11 יא עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר br

12 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו br

13 יג משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם br

14 יד ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-ישבי הארץ br

15 טו היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם br

16 טז אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח br

17 יז שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט br

18 יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו br

19 יט להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב br

20 כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא br

21 כא כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו br

22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך