Salmos 34

1 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abim,leg en die hom weggejaag het, sodat hy heengegaan het.

3 Bet. My siel sal hom beroem in die HERE; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees.

4 Gimel. Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!

5 Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.

6 He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

7 Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

8 Get. Die Engel van die HERE trek 'n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.

9 Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

10 Jod. Vrees die HERE, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.

11 Kaf. Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die HERE soek, het geen gebrek aan enigiets nie.

12 Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die HERE leer.

13 Mem. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?

14 Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.

15 Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

16 Ajin. Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.

17 Pe. Die aangesig van die HERE is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.

18 Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.

19 Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

20 Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die HERE hom.

21 Sjin. Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek nie.

22 Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. [ (Psalms 34:23) Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie. ]

1 א לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

2 ב אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי br

3 ג ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו br

4 ד גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו br

5 ה דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני br

6 ו הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו br

7 ז זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו br

8 ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

9 ט טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו br

10 י יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו br

11 יא כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

12 יב לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם br

13 יג מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב br

14 יד נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה br

15 טו סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו br

16 טז עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם br

17 יז פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

18 יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

19 יט קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

20 כ רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה br

21 כא שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה br

22 כב תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]