Salmos 105

1 Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend.

2 Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.

3 Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.

4 Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.

5 Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

6 o nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes!

7 Hy, die HERE, is onse God; oor die hele aarde is sy oordele.

8 Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte --

9 die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;

10 wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond,

11 met die woorde: Ek sal aan jou die land Kana„n gee, julle aangewese erfdeel.

12 Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin,

13 en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk,

14 het Hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê:

15 Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

16 En Hy het 'n hongersnood oor die land geroep: elke staf van brood het Hy verbreek.

17 Hy het 'n man voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop.

18 Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom,

19 tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.

20 Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat.

21 Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed;

22 om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wysheid leer.

23 Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.

24 En Hy het sy volk baie vrugbaar gemaak en dit meer versterk as sy teëstanders.

25 Hy het hulle hart verander, om sy volk te haat, om listig teen sy knegte te handel.

26 Hy het Moses, sy kneg, gestuur en A„ron wat Hy uitgekies het.

27 Di, het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.

28 Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak; en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie.

29 Hy het hulle waters verander in bloed en hulle visse laat sterwe.

30 Hulle land het gewemel van paddas, in die kamers van hulle konings.

31 Hy het gespreek, en daar het steekvlieë gekom, muskiete in hulle hele grondgebied.

32 Hy het hulle reëns hael gemaak, vuurvlamme in hulle land.

33 En Hy het hulle wingerdstok en hulle vyeboom geslaan en die bome van hulle grondgebied verbreek.

34 Hy het gespreek, en daar het sprinkane gekom en voetgangers sonder getal,

35 wat al die plante in hulle land opgeëet het, ja, opgeëet het die vrugte van hulle grond.

36 Hy het ook al die eersgeborenes in hulle land getref, die eerstelinge van al hulle krag.

37 Toe het Hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie.

38 Egipte was bly toe hulle uittrek, want vrees vir hulle het op hulle geval.

39 Hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig.

40 Hulle het gebid: toe laat Hy kwartels kom; en Hy het hulle versadig met hemelbrood.

41 Hy het 'n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke -- 'n rivier!

42 Want Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg.

43 En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.

44 En Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem,

45 dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja!

1 א הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו br

2 ב שירו-לו זמרו-לו    שיחו בכל-נפלאותיו br

3 ג התהללו בשם קדשו    ישמח לב מבקשי יהוה br

4 ד דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד br

5 ה זכרו--נפלאותיו אשר-עשה    מפתיו ומשפטי-פיו br

6 ו זרע אברהם עבדו    בני יעקב בחיריו br

7 ז הוא יהוה אלהינו    בכל-הארץ משפטיו br

8 ח זכר לעולם בריתו    דבר צוה לאלף דור br

9 ט אשר כרת את-אברהם    ושבועתו לישחק br

10 י ויעמידה ליעקב לחק    לישראל ברית עולם br

11 יא לאמר--לך אתן את-ארץ-כנען    חבל נחלתכם br

12 יב בהיותם מתי מספר    כמעט וגרים בה br

13 יג ויתהלכו מגוי אל-גוי    מממלכה אל-עם אחר br

14 יד לא-הניח אדם לעשקם    ויוכח עליהם מלכים br

15 טו אל-תגעו במשיחי    ולנביאי אל-תרעו br

16 טז ויקרא רעב על-הארץ    כל-מטה-לחם שבר br

17 יז שלח לפניהם איש    לעבד נמכר יוסף br

18 יח ענו בכבל רגליו (רגלו)    ברזל באה נפשו br

19 יט עד-עת בא-דברו--    אמרת יהוה צרפתהו br

20 כ שלח מלך ויתירהו    משל עמים ויפתחהו br

21 כא שמו אדון לביתו    ומשל בכל-קנינו br

22 כב לאסר שריו בנפשו    וזקניו יחכם br

23 כג ויבא ישראל מצרים    ויעקב גר בארץ-חם br

24 כד ויפר את-עמו מאד    ויעצמהו מצריו br

25 כה הפך לבם לשנא עמו    להתנכל בעבדיו br

26 כו שלח משה עבדו    אהרן אשר בחר-בו br

27 כז שמו-בם דברי אתותיו    ומפתים בארץ חם br

28 כח שלח חשך ויחשך    ולא-מרו את-דבריו (דברו) br

29 כט הפך את-מימיהם לדם    וימת את-דגתם br

30 ל שרץ ארצם צפרדעים    בחדרי מלכיהם br

31 לא אמר ויבא ערב    כנים בכל-גבולם br

32 לב נתן גשמיהם ברד    אש להבות בארצם br

33 לג ויך גפנם ותאנתם    וישבר עץ גבולם br

34 לד אמר ויבא ארבה    וילק ואין מספר br

35 לה ויאכל כל-עשב בארצם    ויאכל פרי אדמתם br

36 לו ויך כל-בכור בארצם    ראשית לכל-אונם br

37 לז ויוציאם בכסף וזהב    ואין בשבטיו כושל br

38 לח שמח מצרים בצאתם    כי-נפל פחדם עליהם br

39 לט פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה br

40 מ שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם br

41 מא פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר br

42 מב כי-זכר את-דבר קדשו    את-אברהם עבדו br

43 מג ויוצא עמו בששון    ברנה את-בחיריו br

44 מד ויתן להם ארצות גוים    ועמל לאמים יירשו br

45 מה בעבור ישמרו חקיו--    ותורתיו ינצרו br הללו-יה