Salmos 95

1 Kom, laat ons jubel tot eer van die HERE, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil!

2 Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig!

3 Want die HERE is 'n grote God, ja, 'n groot Koning bo al die gode.

4 In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne.

5 Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het.

6 Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.

7 Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!

8 Verhard julle hart nie soos by M,riba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;

9 waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.

10 Veertig jaar het Ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;

11 sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!

1 א לכו נרננה ליהוה    נריעה לצור ישענו br

2 ב נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו br

3 ג כי אל גדול יהוה    ומלך גדול על-כל-אלהים br

4 ד אשר בידו מחקרי-ארץ    ותועפת הרים לו br

5 ה אשר-לו הים והוא עשהו    ויבשת ידיו יצרו br

6 ו באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו br

7 ז כי הוא אלהינו--    ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו br היום    אם-בקלו תשמעו br

8 ח אל-תקשו לבבכם כמריבה    כיום מסה במדבר br

9 ט אשר נסוני אבותיכם    בחנוני גם-ראו פעלי br

10 י ארבעים שנה אקוט בדור--    ואמר עם תעי לבב הם br והם    לא-ידעו דרכי br

11 יא אשר-נשבעתי באפי    אם-יבאון אל-מנוחתי