Salmos 75

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Moenie verwoes nie." 'n Psalm van Asaf. 'n Lied.

2 Ons loof U, o God, ons loof, en naby is u Naam; hulle vertel u wonders.

3 As Ek die regte tydstip aangryp, oordeel k regverdig.

4 Al wankel die aarde en al sy bewoners -- k het sy pilare vasgestel. Sela.

5 Ek sê tot die onsinniges: Wees nie onsinnig nie! en tot die goddelose: Verhef die horing nie!

6 Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgerekte nek nie.

7 Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn van berghoogtes nie....

8 maar God is regter: Hy verneder die een en verhef die ander.

9 Want in die hand van die HERE is 'n beker, en die wyn skuim; dit is oorvloedig gemeng, en Hy skink daaruit; ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink.

10 Maar ,k sal vir ewig verkondig -- ek wil psalmsing tot eer van die God van Jakob. [ (Psalms 75:11) En ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek; die horings van die regverdige sal verhef word. ]

1 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר br

2 ב הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך br

3 ג כי אקח מועד    אני מישרים אשפט br

4 ד נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה br

5 ה אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן br

6 ו אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק br

7 ז כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים br

8 ח כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים br

9 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--    ויגר מזה br אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ br

10 י ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב br [ (Psalms 75:11) יא   וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק ]