Salmos 86

1 'n Gebed van Dawid. HERE, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig.

2 Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek; U, my God, verlos u kneg wat op U vertrou.

3 Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur.

4 Verbly die siel van u kneg, want tot U, o Here, hef ek my siel op.

5 Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.

6 HERE, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge.

7 In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my.

8 Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie.

9 Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u Naam eer;

10 want U is groot en doen wonders, U alleen is God.

11 Leer my, HERE, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam.

12 Here, my God, ek wil U loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer;

13 want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.

14 o God, vermeteles het teen my opgestaan, en 'n bende tiranne soek my lewe; en hulle stel U nie voor hul oë nie.

15 Maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.

16 Wend U tot my en wees my genadig; gee u sterkte aan u kneg en verlos die seun van u diensmaagd.

17 Doen aan my 'n teken ten goede, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat U, o HERE, my gehelp en getroos het.

1 א תפלה לדוד br הטה-יהוה אזנך ענני--    כי-עני ואביון אני br

2 ב שמרה נפשי    כי-חסיד אני br הושע עבדך אתה אלהי--    הבוטח אליך br

3 ג חנני אדני    כי אליך אקרא כל-היום br

4 ד שמח נפש עבדך    כי אליך אדני נפשי אשא br

5 ה כי-אתה אדני טוב וסלח    ורב-חסד לכל-קראיך br

6 ו האזינה יהוה תפלתי    והקשיבה בקול תחנונותי br

7 ז ביום צרתי אקראך    כי תענני br

8 ח אין-כמוך באלהים אדני    ואין כמעשיך br

9 ט כל-גוים אשר עשית--יבואו וישתחוו לפניך אדני    ויכבדו לשמך br

10 י כי-גדול אתה ועשה נפלאות    אתה אלהים לבדך br

11 יא הורני יהוה דרכך--    אהלך באמתך br יחד לבבי    ליראה שמך br

12 יב אודך אדני אלהי--בכל-לבבי    ואכבדה שמך לעולם br

13 יג כי-חסדך גדול עלי    והצלת נפשי משאול תחתיה br

14 יד אלהים זדים קמו-עלי    ועדת עריצים בקשו נפשי br ולא שמוך    לנגדם br

15 טו ואתה אדני אל-רחום וחנון    ארך אפים ורב-חסד ואמת br

16 טז פנה אלי וחנני    תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך br

17 יז עשה-עמי אות    לטובה br ויראו שנאי ויבשו--    כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני