Salmos 44

1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Onderwysing.

2 o God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel: 'n werk het U gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd.

3 U self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant; U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit.

4 Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat U 'n welbehae in hulle gehad het.

5 U self is my Koning, o God! Gebied die oorwinninge van Jakob.

6 Deur U sal ons ons teëstanders omstoot; in u Naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan.

7 Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie;

8 maar U het ons verlos van ons teëstanders en ons haters beskaamd gemaak.

9 In God roem ons die hele dag, en u Naam sal ons loof tot in ewigheid. Sela.

10 En tog het U ons verstoot en tot skande gemaak, en U trek nie saam met ons leërs uit nie.

11 U laat ons agteruitwyk vir die teëstander, en ons haters plunder na hartelus.

12 U gee ons oor soos slagvee, en U het ons onder die nasies verstrooi.

13 U verkoop u volk vir niks en het nie baie verdien deur hulle koopprys nie.

14 U maak ons 'n smaad vir ons bure, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is.

15 U maak ons 'n spreekwoord onder die nasies, 'n hoofskudding onder die volke.

16 My skande is die hele dag voor my, en die skaamte van my aangesig oordek my;

17 weens die stem van die smader en lasteraar, weens die blik van die vyand en wraakgierige.

18 Dit alles het oor ons gekom, en tog het ons U nie vergeet en nie bedrieglik gehandel teen u verbond nie.

19 Ons hart het nie agteruitgewyk nie, en ons gange het van u pad nie afgebuig nie,

20 alhoewel U ons verbrysel het in 'n plek van jakkalse en ons met 'n doodskaduwee oordek.

21 As ons die Naam van onse God vergeet het en ons hande uitgebrei het na 'n vreemde god --

22 sou God dit nie naspeur nie? Want Hy ken die geheime van die hart.

23 Maar om U ontwil word ons die hele dag gedood; ons word gereken as slagskape.

24 Ontwaak! Waarom slaap U, Here? Word tog wakker! Verstoot nie vir ewig nie!

25 Waarom verberg U u aangesig, vergeet U ons ellende en ons verdrukking?

26 Want ons siel is in die stof neergebuig; ons buik kleef aan die aarde. [ (Psalms 44:27) Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil! ]

1 א למנצח לבני-קרח משכיל br

2 ב אלהים באזנינו שמענו--    אבותינו ספרו-לנו br פעל פעלת בימיהם    בימי קדם br

3 ג אתה ידך גוים הורשת--    ותטעם br תרע לאמים    ותשלחם br

4 ד כי לא בחרבם ירשו ארץ    וזרועם לא-הושיעה-למו br כי-ימינך וזרועך ואור פניך--    כי רציתם br

5 ה אתה-הוא מלכי אלהים    צוה ישועות יעקב br

6 ו בך צרינו ננגח    בשמך נבוס קמינו br

7 ז כי לא בקשתי אבטח    וחרבי לא תושיעני br

8 ח כי הושעתנו מצרינו    ומשנאינו הבישות br

9 ט באלהים הללנו כל-היום    ושמך לעולם נודה סלה br

10 י אף-זנחת ותכלימנו    ולא-תצא בצבאותינו br

11 יא תשיבנו אחור מני-צר    ומשנאינו שסו למו br

12 יב תתננו כצאן מאכל    ובגוים זריתנו br

13 יג תמכר-עמך בלא-הון    ולא-רבית במחיריהם br

14 יד תשימנו חרפה לשכנינו    לעג וקלס לסביבותינו br

15 טו תשימנו משל בגוים    מנוד-ראש בלאמים br

16 טז כל-היום כלמתי נגדי    ובשת פני כסתני br

17 יז מקול מחרף ומגדף    מפני אויב ומתנקם br

18 יח כל-זאת באתנו ולא שכחנוך    ולא-שקרנו בבריתך br

19 יט לא-נסוג אחור לבנו    ותט אשרינו מני ארחך br

20 כ כי דכיתנו במקום תנים    ותכס עלינו בצלמות br

21 כא אם-שכחנו שם אלהינו    ונפרש כפינו לאל זר br

22 כב הלא אלהים יחקר-זאת    כי-הוא ידע תעלמות לב br

23 כג כי-עליך הרגנו כל-היום    נחשבנו כצאן טבחה br

24 כד עורה למה תישן אדני    הקיצה אל-תזנח לנצח br

25 כה למה-פניך תסתיר    תשכח ענינו ולחצנו br

26 כו כי שחה לעפר נפשנו    דבקה לארץ בטננו br [ (Psalms 44:27) כז   קומה עזרתה לנו    ופדנו למען חסדך ]