Salmos 31

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.

3 Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos.

4 Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.

5 U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.

6 In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou.

7 Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ,k vertrou op die HERE.

8 Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het

9 en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan.

10 Wees my genadig, HERE, want ek is benoud; van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam.

11 Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesug; my krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente teer uit.

12 Vanweë al my teëstanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes; die wat my op straat sien, vlug weg van my af.

13 Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie; ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan.

14 Want ek het die skindertaal van baie gehoor -- skrik rondom! -- terwyl hulle saam raad hou teen my; hulle is van plan om my lewe te neem.

15 Maar ,k vertrou op U, o HERE! Ek sê: U is my God.

16 My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers.

17 Laat u aangesig skyn oor u kneg, verlos my deur u goedertierenheid.

18 HERE, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan; laat die goddelose beskaamd staan, laat hulle verstom in die doderyk!

19 Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige.

20 o, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

21 U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die samesweringe van mense; U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van die tonge.

22 Geloofd sy die HERE, want Hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad.

23 Ek tog het in my angs gesê: Ek het verdwyn, weg van u oë; nogtans het U die stem van my smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp.

24 Julle moet die HERE liefhê, al sy gunsgenote! Die HERE bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. [ (Psalms 31:25) Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die HERE wag! ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני br

3 ג הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני br היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני br

4 ד כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני br

5 ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי br

6 ו בידך אפקיד רוחי    פדית אותי יהוה--אל אמת br

7 ז שנאתי השמרים הבלי-שוא    ואני אל-יהוה בטחתי br

8 ח אגילה ואשמחה    בחסדך br אשר ראית את-עניי    ידעת בצרות נפשי br

9 ט ולא הסגרתני ביד-אויב    העמדת במרחב רגלי br

10 י חנני יהוה    כי צר-לי br עששה בכעס עיני    נפשי ובטני br

11 יא כי כלו ביגון חיי--    ושנותי באנחה br כשל בעוני כחי    ועצמי עששו br

12 יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--    ופחד למידעי br ראי בחוץ--    נדדו ממני br

13 יג נשכחתי כמת מלב    הייתי ככלי אבד br

14 יד כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב br בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו br

15 טו ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה br

16 טז בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי br

17 יז האירה פניך על-עבדך    הושיעני בחסדך br

18 יח יהוה--אל-אבושה כי קראתיך    יבשו רשעים ידמו לשאול br

19 יט תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז br

20 כ מה רב-טובך    אשר-צפנת ליראיך br פעלת לחסים בך    נגד בני אדם br

21 כא תסתירם בסתר פניך--    מרכסי-איש br תצפנם בסכה    מריב לשנות br

22 כב ברוך יהוה    כי הפליא חסדו לי בעיר מצור br

23 כג ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך br אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך br

24 כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]