Salmos 88

1 'n Lied, 'n Psalm van die kinders van Korag, Vir die musiekleier; op die wysie van: "M halat leannot." 'n Onderwysing van Heman, die Esrahiet.

2 HERE, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U.

3 Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking.

4 Want my siel is sat van teëspoede, en my lewe raak aan die doderyk.

5 Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal; ek het geword soos 'n man sonder krag,

6 vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand.

7 U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes.

8 U grimmigheid rus op my, en U druk my neer met al u golwe. Sela.

9 U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle; ek is ingesluit en kan nie uitkom nie.

10 My oog vergaan van ellende. HERE, ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my hande na U uit.

11 Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle U loof? Sela.

12 Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering?

13 Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergetelheid?

14 Maar ,k, HERE, roep U aan om hulp, en in die môre kom my gebed U tegemoet.

15 HERE, waarom verstoot U my siel, verberg U u aangesig vir my?

16 Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe; ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos.

17 U toorngloed het oor my gegaan; u verskrikkinge vernietig my;

18 die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. [ (Psalms 88:19) U het vriend en metgesel ver van my verwyder; my bekendes is duisternis. ]

1 א שיר מזמור לבני-קרח br למנצח על-מחלת לענות    משכיל להימן האזרחי br

2 ב יהוה אלהי ישועתי--    יום-צעקתי בלילה נגדך br

3 ג תבוא לפניך תפלתי    הטה אזנך לרנתי br

4 ד כי-שבעה ברעות נפשי    וחיי לשאול הגיעו br

5 ה נחשבתי עם-יורדי בור    הייתי כגבר אין-איל br

6 ו במתים    חפשי br כמו חללים שכבי קבר--    אשר לא זכרתם עוד br והמה    מידך נגזרו br

7 ז שתני בבור תחתיות    במחשכים במצלות br

8 ח עלי סמכה חמתך    וכל-משבריך ענית סלה br

9 ט הרחקת מידעי ממני    שתני תועבות למו כלא ולא אצא br

10 י עיני דאבה    מני-עני br קראתיך יהוה בכל-יום    שטחתי אליך כפי br

11 יא הלמתים תעשה-פלא    אם-רפאים יקומו יודוך סלה br

12 יב היספר בקבר חסדך    אמונתך באבדון br

13 יג היודע בחשך פלאך    וצדקתך בארץ נשיה br

14 יד ואני אליך יהוה שועתי    ובבקר תפלתי תקדמך br

15 טו למה יהוה תזנח נפשי    תסתיר פניך ממני br

16 טז עני אני וגוע מנער    נשאתי אמיך אפונה br

17 יז עלי עברו חרוניך    בעותיך צמתותני br

18 יח סבוני כמים כל-היום    הקיפו עלי יחד br [ (Psalms 88:19) יט   הרחקת ממני אהב ורע    מידעי מחשך ]