Salmos 50

1 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die HERE, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe.

2 Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans.

3 Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.

4 Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:

5 Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by die offer sluit!

6 En -- die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel! Sela.

7 Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan inskerp: Ek is God, jou God!

8 Oor jou offers bestraf Ek jou nie, en jou brandoffers is altyddeur voor My.

9 Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie;

10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

11 Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My.

12 As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.

13 Sou Ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink?

14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;

15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

16 Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond --

17 terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?

18 As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.

19 Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.

20 Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.

21 Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.

22 Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.

23 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.

1 א מזמור לאסף br אל אלהים יהוה--    דבר ויקרא-ארץ br ממזרח-שמש    עד-מבאו br

2 ב מציון מכלל-יפי--    אלהים הופיע br

3 ג יבא אלהינו    ואל-יחרש br אש-לפניו תאכל    וסביביו נשערה מאד br

4 ד יקרא אל-השמים מעל    ואל-הארץ לדין עמו br

5 ה אספו-לי חסידי--    כרתי בריתי עלי-זבח br

6 ו ויגידו שמים צדקו    כי-אלהים שפט הוא סלה br

7 ז שמעה עמי ואדברה--    ישראל ואעידה בך br אלהים אלהיך    אנכי br

8 ח לא על-זבחיך אוכיחך    ועולתיך לנגדי תמיד br

9 ט לא-אקח מביתך פר    ממכלאתיך עתודים br

10 י כי-לי כל-חיתו-יער    בהמות בהררי-אלף br

11 יא ידעתי כל-עוף הרים    וזיז שדי עמדי br

12 יב אם-ארעב לא-אמר לך    כי-לי תבל ומלאה br

13 יג האוכל בשר אבירים    ודם עתודים אשתה br

14 יד זבח לאלהים תודה    ושלם לעליון נדריך br

15 טו וקראני ביום צרה    אחלצך ותכבדני br

16 טז ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי    ותשא בריתי עלי-פיך br

17 יז ואתה שנאת מוסר    ותשלך דברי אחריך br

18 יח אם-ראית גנב ותרץ עמו    ועם מנאפים חלקך br

19 יט פיך שלחת ברעה    ולשונך תצמיד מרמה br

20 כ תשב באחיך תדבר    בבן-אמך תתן-דפי br

21 כא אלה עשית והחרשתי--    דמית היות-אהיה כמוך br אוכיחך ואערכה    לעיניך br

22 כב בינו-נא זאת שכחי אלוה    פן-אטרף ואין מציל br

23 כג זבח תודה יכבדנני    ושם דרך--אראנו בישע אלהים