Salmos 40

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;

3 en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.

4 En Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.

5 Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.

6 Groot dinge het U gedoen, HERE my God -- u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.

7 U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie; ore het U vir my gegrawe; brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie.

8 Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

9 Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.

10 Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie. HERE, U weet dit.

11 U geregtigheid bedek ek nie binne-in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie.

12 U, o HERE, sal u barmhartighede van my nie terughou nie; laat u goedertierenheid en u trou my altyddeur behoed.

13 Want onheile sonder getal het my omring; my ongeregtighede het my ingehaal, en ek kan nie sien nie; hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat.

14 Laat dit U behaag, HERE, om my te red; HERE, maak tog gou om my te help!

15 Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom.

16 Laat hulle wat vir my sê: Ha, ha! vanweë hul beskaming verskrik wees!

17 Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is die HERE! [ (Psalms 40:18) Al is ek ellendig en behoeftig -- die Here dink aan my; U is my hulp en my redder; my God, vertoef tog nie! ]

1 א למנצח לדוד מזמור br

2 ב קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי br

3 ג ויעלני מבור שאון--    מטיט היון br ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי br

4 ד ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו br יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה br

5 ה אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו br ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב br

6 ו רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- br נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו br אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר br

7 ז זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי br עולה וחטאה    לא שאלת br

8 ח אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי br

9 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי br

10 י בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא br יהוה    אתה ידעת br

11 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי br לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב br

12 יב אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני br חסדך ואמתך    תמיד יצרוני br

13 יג כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- br השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות br עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני br

14 יד רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה br

15 טו יבשו ויחפרו יחד--    מבקשי נפשי לספותה br יסגו אחור ויכלמו--    חפצי רעתי br

16 טז ישמו על-עקב בשתם--    האמרים לי האח האח br

17 יז ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך br יאמרו תמיד יגדל יהוה--    אהבי תשועתך br [ (Psalms 40:18) יח   ואני עני ואביון--    אדני יחשב-לי br עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר ]