Salmos 90

1 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag.

2 Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.

3 U laat die mens terugkeer tot stof en sê: Keer terug, o mensekinders!

4 Want duisend jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak.

5 Weggespoel het U hulle; hulle word 'n slaap; in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit:

6 in die môre bloei dit en spruit weer uit; in die aand sny 'n mens dit af, en dit verdor.

7 Want ons vergaan deur u toorn, en deur u grimmigheid word ons verskrik.

8 U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van u aangesig.

9 Want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte.

10 Die dae van ons jare -- daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.

11 Wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is?

12 Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!

13 Keer terug, HERE! Tot hoe lank? En ontferm U oor u knegte.

14 Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae.

15 Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het.

16 Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders.

17 En laat die lieflikheid van die HERE onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit!

1 א תפלה למשה איש-האלהים br אדני--מעון אתה היית לנו    בדר ודר br

2 ב בטרם הרים ילדו--    ותחולל ארץ ותבל br ומעולם עד-עולם    אתה אל br

3 ג תשב אנוש עד-דכא    ותאמר שובו בני-אדם br

4 ד כי אלף שנים בעיניך--    כיום אתמול כי יעבר br ואשמורה    בלילה br

5 ה זרמתם שנה יהיו    בבקר כחציר יחלף br

6 ו בבקר יציץ וחלף    לערב ימולל ויבש br

7 ז כי-כלינו באפך    ובחמתך נבהלנו br

8 ח שת (שתה) עונתינו לנגדך    עלמנו למאור פניך br

9 ט כי כל-ימינו פנו בעברתך    כלינו שנינו כמו-הגה br

10 י ימי-שנותינו בהם שבעים שנה    ואם בגבורת שמונים שנה-- br ורהבם    עמל ואון br כי-גז חיש    ונעפה br

11 יא מי-יודע עז אפך    וכיראתך עברתך br

12 יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

13 יג שובה יהוה עד-מתי    והנחם על-עבדיך br

14 יד שבענו בבקר חסדך    ונרננה ונשמחה בכל-ימינו br

15 טו שמחנו כימות עניתנו    שנות ראינו רעה br

16 טז יראה אל-עבדיך פעלך    והדרך על-בניהם br

17 יז ויהי נעם אדני אלהינו--    עלינו br ומעשה ידינו כוננה עלינו    ומעשה ידינו כוננהו