Salmos 89

1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.

2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.

3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele -- daar bevestig U u trou.

4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe:

5 Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela.

6 En die hemele loof u wondermag, o HERE, ook u trou in die vergadering van die heiliges.

7 Want wie kan in die hemel met die HERE vergelyk word? Wie is soos die HERE onder die hemelinge,

8 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is?

9 o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is rondom U!

10 U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring.

11 U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi.

12 Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid -- U het dit gegrond.

13 Die noorde en die suide -- U het dit geskape; Tabor en Hermon jubel in u Naam.

14 U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe.

15 Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit.

16 Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig.

17 In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef.

18 Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word ons horing verhef.

19 Want aan die HERE behoort ons skild, en ons koning aan die Heilige van Israel.

20 Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen aan 'n held, 'n uitverkorene uit die volk verhef.

21 Ek het Dawid, my kneg, gevind, met my heilige olie hom gesalf,

22 met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk.

23 Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie;

24 maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan.

25 En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam sal sy horing verhef word.

26 En Ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere.

27 Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my God en die rots van my heil!

28 Ja, k sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde.

29 Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas.

30 En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon soos die dae van die hemel.

31 As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie;

32 as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie,

33 dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid.

34 Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie.

35 Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.

36 Een maal het Ek gesweer by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie!

37 Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die son voor My.

38 Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die getuie in die hemel is getrou. Sela.

39 Maar U het self verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde.

40 U het die verbond van u kneg tot niet gemaak, U het sy kroon ontheilig teen die grond.

41 U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak.

42 Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; vir sy bure het hy 'n smaad geword.

43 U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak.

44 Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie.

45 U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp.

46 U het die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Sela.

47 Hoe lank sal U, o HERE, Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur?

48 Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het!

49 Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Sela.

50 Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou?

51 Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek in my boesem dra die smaad van al die baie volke,

52 waarmee u vyande, o HERE, smaad, waarmee hulle die voetstappe van u gesalfde smaad. [ (Psalms 89:53) Geloofd sy die HERE vir ewig! Amen, ja amen. ]

1 א משכיל לאיתן האזרחי br

2 ב חסדי יהוה עולם אשירה    לדר ודר אודיע אמונתך בפי br

3 ג כי-אמרתי--עולם חסד יבנה    שמים תכן אמונתך בהם br

4 ד כרתי ברית לבחירי    נשבעתי לדוד עבדי br

5 ה עד-עולם אכין זרעך    ובניתי לדר-ודור כסאך סלה br

6 ו ויודו שמים פלאך יהוה    אף-אמונתך בקהל קדשים br

7 ז כי מי בשחק יערך ליהוה    ידמה ליהוה בבני אלים br

8 ח אל נערץ בסוד-קדשים רבה    ונורא על-כל-סביביו br

9 ט יהוה אלהי צבאות--מי-כמוך חסין יה    ואמונתך סביבותיך br

10 י אתה מושל בגאות הים    בשוא גליו אתה תשבחם br

11 יא אתה דכאת כחלל רהב    בזרוע עזך פזרת אויביך br

12 יב לך שמים אף-לך ארץ    תבל ומלאה אתה יסדתם br

13 יג צפון וימין אתה בראתם    תבור וחרמון בשמך ירננו br

14 יד לך זרוע עם-גבורה    תעז ידך תרום ימינך br

15 טו צדק ומשפט מכון כסאך    חסד ואמת יקדמו פניך br

16 טז אשרי העם ידעי תרועה    יהוה באור-פניך יהלכון br

17 יז בשמך יגילון כל-היום    ובצדקתך ירומו br

18 יח כי-תפארת עזמו אתה    וברצונך תרים (תרום) קרנינו br

19 יט כי ליהוה מגננו    ולקדוש ישראל מלכנו br

20 כ אז דברת בחזון לחסידיך--    ותאמר שויתי עזר על-גבור br הרימותי בחור    מעם br

21 כא מצאתי דוד עבדי    בשמן קדשי משחתיו br

22 כב אשר ידי תכון עמו    אף-זרועי תאמצנו br

23 כג לא-ישיא אויב בו    ובן-עולה לא יעננו br

24 כד וכתותי מפניו צריו    ומשנאיו אגוף br

25 כה ואמונתי וחסדי עמו    ובשמי תרום קרנו br

26 כו ושמתי בים ידו    ובנהרות ימינו br

27 כז הוא יקראני אבי אתה    אלי וצור ישועתי br

28 כח אף-אני בכור אתנהו    עליון למלכי-ארץ br

29 כט לעולם אשמור- (אשמר-) לו חסדי    ובריתי נאמנת לו br

30 ל ושמתי לעד זרעו    וכסאו כימי שמים br

31 לא אם-יעזבו בניו תורתי    ובמשפטי לא ילכון br

32 לב אם-חקתי יחללו    ומצותי לא ישמרו br

33 לג ופקדתי בשבט פשעם    ובנגעים עונם br

34 לד וחסדי לא-אפיר מעמו    ולא-אשקר באמונתי br

35 לה לא-אחלל בריתי    ומוצא שפתי לא אשנה br

36 לו אחת נשבעתי בקדשי    אם-לדוד אכזב br

37 לז זרעו לעולם יהיה    וכסאו כשמש נגדי br

38 לח כירח יכון עולם    ועד בשחק נאמן סלה br

39 לט ואתה זנחת ותמאס    התעברת עם-משיחך br

40 מ נארתה ברית עבדך    חללת לארץ נזרו br

41 מא פרצת כל-גדרתיו    שמת מבצריו מחתה br

42 מב שסהו כל-עברי דרך    היה חרפה לשכניו br

43 מג הרימות ימין צריו    השמחת כל-אויביו br

44 מד אף-תשיב צור חרבו    ולא הקימתו במלחמה br

45 מה השבת מטהרו    וכסאו לארץ מגרתה br

46 מו הקצרת ימי עלומיו    העטית עליו בושה סלה br

47 מז עד-מה יהוה תסתר לנצח    תבער כמו-אש חמתך br

48 מח זכר-אני מה-חלד    על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם br

49 מט מי גבר יחיה ולא יראה-מות    ימלט נפשו מיד-שאול סלה br

50 נ איה חסדיך הראשנים אדני    נשבעת לדוד באמונתך br

51 נא זכר אדני חרפת עבדיך    שאתי בחיקי כל-רבים עמים br

52 נב אשר חרפו אויביך יהוה    אשר חרפו עקבות משיחך br [ (Psalms 89:53) נג   ברוך יהוה לעולם    אמן ואמן ]